• +40 742 335 935
 • termopanebistrita@yahoo.ro
 • Bistrita, Calea Moldovei 12A

Termopane Bistrita cu sediul în Bistrita, Calea Moldovei 12A, în calitate de operator de date cu caracter personal, informează prin această secțiune despre modul în care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal, respectȃnd politicile și prevederile „Regulamentului GDPR” privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Definiții și termeni utilizați în acest document

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi recunoscută, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

Categorii de date prelucrate

 • Date de identificare: numele, prenumele;

 • Date de contact: e-mailul, telefonul.

Motivele prelucrării datelor cu caracter personal

 • Pregătirea documentației necesare contractării produsului/ serviciului oferit de către Termopane Bistrita;

 • Contactarea dvs. prin diverse canale (de exemplu: telefon, e-mail, SMS), pentru a vă comunica diverse aspecte privind produsul/serviciul solicitat;

 • Informarea și transmiterea comunicărilor comerciale, a ofertelor promoționale sau personalizate privind produsele/serviciile societății.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate ȋn cadrul societății și doar de către persoane autorizate după cum urmează:

 • Furnizori de servicii de marketing (agenții de marketing);

 • Prestatori de servicii din cadrul societății (tehnicieni, ingineri proiectanți dar fără a se limita la aceștia);

 • Furnizori de servicii-suport şi/ sau auxiliare (servicii de audit, servicii juridice, notariale sau alte servicii de consultanță);

 • Instituții și autorități publice (Consiliul Concurenței, Instanțele judecătorești și alte organe judiciare).

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal

Păstrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe toată perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, asigurȃndu-ne de respectarea prevederilor legale aplicabile.

Drepturile dvs. privind GDPR

Dreptul de acces: acesta vă permite să solicitați și să primiți o confirmare a faptului că vă sunt sau nu prelucrate datele. Puteți astfel să solicitați o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum și informații despre: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care vor fi furnizate datele, perioada de păstrare a datelor, dreptul de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării datelor personale;

Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul de a solicita oricȃnd modificarea ori completarea de date personale;

Dreptul la ștergere: puteți folosi acest drept pentru a solicita operatorului de date cu caracter personal să procedeze la ștergerea datelor dvs. atunci cȃnd raporturile de colaborare au ȋncetat, nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și prelucrate, ȋn momentul ȋn care v-ați retras acordul privind prelucrarea datelor sau atunci cȃnd datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației ȋn vigoare;

Dreptul de retragere a consimțământului: puteți ȋn orice moment renunțați la acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor ȋn scopuri de marketing;

Dreptul la restricționare: puteți exercita acest drept atunci cȃnd datele dvs. nu sunt corect colectate, cȃnd prelucrarea este ilegală, datele nu ne mai sunt necesare sau în cazul în care v-ați opus prelucrării;

Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a transmite datele personale altui operator sau ne puteți solicita transmiterea datelor dvs. cu caracter personal unei alte entități dacă acest fapt este posibil din punct de vedere tehnic;

Dreptul de sesizare a autorităților (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) ȋn cazul ȋn care constatați nereguli ȋn procesul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Termopane Bistrita, va prelucra datele cu caracter personal, doar ȋn baza consimțămȃntului dumneavoastră liber exprimat.

Societatea înțelege și se angajează să realizeze toate activitățile de colectare și prelucrare doar cu un scop bine determinat, respectȃnd normele legale ȋn vigoare și doar ȋn vederea ȋndeplinirii intereselor legitime ale Societății ȋn contextul desfășurării obiectului de activitate, totodată asigurȃndu-se că s-au luat măsurile necesare privind securitatea datelor.

Pentru informații suplimentare, neclarități și sesizări vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

Email: termopanebistrita@yahoo.ro

Telefon: +40 742 335 935

Adresa sediu: Bistrita, Calea Moldovei 12A